ગુજરાતીમાં માહિતી

નોંધણી કરવી અને મત આપવો સરળ છે. દક્ષિણ ઑસ્ટ્રેલિયન રાજ્યની ચૂંટણીઓ વિશે અને કેવી રીતે નોંધણી કરવી અને મત આપવો તે વિશેની માહિતી અહીં ગુજરાતીમાં ડાઉનલોડ કરી શકાય છે:

State

Our state election guides are currently being updated. If you need information in your language please contact ECSA.

Council

Postal vote guide for Local Government Elections in Gujarati (PDF 690 KB)

Postal vote guide for City of Adelaide in Gujarati (PDF 711 KB)

જો તમને એક દુભાષિયાની જરૂર હોય, તો કૃપા કરીને ટ્રાન્સલેટિંગ એન્ડ ઇન્ટરપ્રેટિંગ સર્વિસ (TIS નેશનલ) ને 131 450 પર કૉલ કરો અને તેઓને 1300 655 232 પર ઇલેક્ટોરલ કમિશન SA ને ટેલિફોન કરવા કહો. અમારા વ્યવસાયનો સમય, સોમવારથી શુક્રવાર, સવારે 9 થી સાંજે 5 (CST) સુધીનો છે.