ព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរ

ការចុះឈ្មោះ និងការបោះឆ្នោតគឺជាការងាយស្រួល។ ព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរអំពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋអូស្រ្តាលីខាងត្បូង និងរបៀបចុះឈ្មោះ និងបោះឆ្នោត អាចទាញយកបាននៅត្រង់នេះ៖

State

Our state election guides are currently being updated. If you need information in your language please contact ECSA.

Council

Postal vote guide for Local Government Elections in Khmer (PDF 734 KB)

Postal vote guide for City of Adelaide in Khmer (PDF 751 KB)

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែភាសា សូមទូរស័ព្ទសេវាបកប្រែភាសាសរសេរ និងនិយាយ (TIS National) លេខ 131 450  រួចស្នើសុំឱ្យគេទូរស័ព្ទទៅ គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋអូស្រ្តាលីខាងត្បូង (Electoral Commission SA) លេខ 1300 655 232។ ពេលម៉ោងធ្វើការរបស់យើងគឺចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹក ទៅម៉ោង៥ល្ងាច (ម៉ោងក្នុងតំបន់អូស្រ្តាលីកណ្តាល) ថ្ងៃច័ន្ទ ទៅថ្ងៃសុក្រ។