Ghi danh và bỏ phiếu không khó. Quý vị có thể tải về máy thông tin tiếng Việt về các cuộc bầu cử Tiểu bang Nam Úc và thủ tục ghi danh và bỏ phiếu tại đây:Hãy ghi danh và bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bổ sung tiểu bang (PDF 1.4 MB) 

Web Icon Contact

Nếu bạn cần thông dịch viên, vui lòng gọi cho Dịch vụ Phiên dịch và Thông dịch (TIS National) theo số 13 14 50 và yêu cầu họ gọi cho Ủy ban Bầu cử SA theo số 1300 655 232. Giờ làm việc của chúng tôi là từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều ( Giờ chuẩn miền Trung - CST) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.