Lɔthin ku cuɛt akooc yic. Wël tɔ̈ në [rin ke thok] në käke cuɛt walaya Pinyciɛ̈n de Athurɛlia ku ba lɔthin yedi ku ba cuɛt aaba keek yök e tënë:Lɔthïn ku cuɛt në cuɛt de kuɛ̈ny de nyinic ë Walaya (PDF 1.4 MB) Web Icon Contact

Na kɔɔr raan gëër thok, ke yin cɔl Translating and Interpreting Service (TIS National) në 13 14 50 ku thiëëc keek bikë Akutnhom cuɛt de Piny ciɛ̈n de Athurɛlia cɔɔl në 1300 655 232. Thɛɛ kuɔ̈n ke luɔi aye gɔl në 9:00 am agut 5:00 pm (CST) Köl tök agut köl dhiëc.